קרן אזרתי

קרן אזרתי
תואר: 
כתובת דואר אלקטרוני: 
מנחה: 
נושא מחקר: 

תזה זו חוקרת דימויים של מלאכים מנגנים בתמונות דתיות נוצריות מראשית המאה הארבע-
עשרה ועד ראשית השש-עשרה באיטליה. נקודת המוצא שלה היא ההבחנה )המקובלת מזה
עשרות שנים על מוזיקולוגים רבים, אך אינה תופסת מקום משמעותי בפרשנויות של חוקרי
אמנות(, כי דימויים אלה אינם מתעדים באופן חזותי פרקטיקות מוזיקליות שנהגו בתקופה:
אדרבה, הם אינם עולים בקנה אחד עם נהלי הביצוע של הליטורגיה, עם תפיסות כנסייתיות של
מוזיקה כלית, ובאופן קיצוני אינם תואמים נורמות אסתטיות-מוזיקליות כפי שהן ידועות לנו
כיום.
משום הפרדוקסליות של דימויים אלה, מהם הטעמים הדתיים-רעיוניים של פרדוקסליות
זו, ומהם אופני הפעולה התמונתיים שבאמצעותם מועבר מסר זה. מדוע התגבשו באמנות הדתית
תבניות ייצוג חזותיות שלא עלו בקנה אחד עם המחשבה הדתית ועם הפרקטיקות הליטורגיות
המוזיקליות? לשם פיענוח משמעויותיהם האפשריות, תזה זו לומדת מן ההסברים והצידוקים
שנתנו מוזיקולוגים לקשיים שמעלים דימויים אלה, אבל חותרת להעשירם, ואפילו לעבור מעבר
להם; במקרים רבים היא גם מבקרת אותם. לשם כך היא פונה לגישות חדשות במחקר הדימוי
הקדוש בכללו באמנות הרנסנס באיטליה. אלה הבליטו מצד אחד את המתחים הדיאלקטיים בין
מסורת האיקונה ושל עליית מושג ה'אמנות' כפי שהיא באה לידי ביטוי בתחבולת הייצוג הדתי
המודע לעצמו, למגבלותיו, למצעיו התאולוגיים, ולהיסטוריה הנמשכת שלו; ומצד אחר - גישות
אלה הבליטו בדימוי הדתי הרנסנסי את התחבולות העיצוביות שיצרו אותו כדיאלקטיקה של
נרטיב ושיח, ועשו אותו לאובייקט מוען ופועל. אובייקט זה מכיל את נוכחות הצופה האמוני,
מקרב ומרחיק אותו בעת ובעונה אחת. ומבחינה זו, תזה זו שואפת לחרוג מן הגישה
האיקונוגרפית המוזיקלית המסמנת, תלויית-הטקסט, שמהווה באופן גורף את תשתית השדה
המחקרי הקיים של הנושא.