ראם שטרן

ראם שטרן
תואר: 
כתובת דואר אלקטרוני: 
נושא מחקר: 

2007 - תואר ראשון בהצטיינות במדעי הדתות, University of Wales Trinity Saint David.

2014 - תואר שני בהצטיינות בלימודי אסיה, אוניברסיטת תל-אביב. עוזר הוראה.

כיום - דוקטורנט במחלקה, מלגאי הנשיא.

פרסונליזם הוא שם כולל לזרמים תאורטיים אשר התגבשו במערב במהלך המאה התשע-עשרה והעשרים. פרסונליסטים טוענים לקיומה האונטולוגי, הרציף והייחודי של האישיות, אשר איננה ניתנת לרדוקציה כעקרון כולי ואבסטרקטי, גם במצבי איון לכאורה. 'פרסונליזם אסתטי' מהווה תפישה הינדואית המצויה בטקסט קאנוני מן המאה העשירית, בהאגוטה-פוראנה (Bhāgavata-Purāṇa). הפרסונליזם האסתטי דן ביחסי אהבה נשגבים ורבי פנים בין פרסונת האל הטרנסצנדנטי לפרסונת האדם הטרנסצנדנטי.

המחקר הנוכחי מתמקד בתפישת הפרסונליזם האסתטי בהגיוגרפיה ההינדואית צ'יטניה-צ'ריטאמרִיטה (Caitanya-caritāmṛta). טענת המחקר המרכזית היא כי לפנינו יצירה ספרותית-פילוסופית המפרשת מחדש עמודי תווך טקסטואליים בהינדואיזם. מטרת המחקר היא ניתוח אופני האינטרטקסטואליות של יצירה זו לאור תפישת הפרסונליזם האסתטי, הן בהשוואה לטקסט המקור (בהאגוטה-פוראנה) עליו היא נסמכת ועמו היא מתכתבת, והן ביחס לטקסטים מרכזיים בהינדואיזם אותם היא ממשמעת באור חדש, בעודה מפתחת ומעצימה את הפרסונליזם האסתטי מעבר לאופנים בהם הוצג קודם לכן. המחקר ירחיב את יסודותיה התאורטיים של תפישת הפרסונליזם האסתטי באמצעות העיסוק ביישומה בצ'יטניה-צ'רטיאמרִיטה, בשאיפה לשרטט באופן אנליטי בסיס לפרדיגמת התבוננות תאורטית בטקסטים ספרותיים ופילוסופיים.