כתיבה יוצרת- סדנת פרוזה -לאה איני

"תהום סודית בנפש"-סדנה לכתיבת פרוזה.

מרצה: לאה איני

 יום ד' 14-12, סמסטר ב'.

בסדנה נתנסה בכתיבת פרוזה באופן מודרך. נתוודע למחצבים ולכלים של הכתיבה מהפן האמנותי, ונפתח לממד המשחקי שבה. בכל מפגש יודגמו ויידונו טקסטים ספרותיים, יינתנו תרגילים, ויוגש טקסט מקורי של אחד המשתתפים, שיזכה למשוב אישי וקבוצתי.

לפירוט הסיליבוס:/files/comlit/shared/sylbvs_lh_yny_0.doc

על המועמדים לסדנה לשלוח טקסט פרוזה עד 800 מילים נוסף לביוגרפיית כתיבה/קריאה של המועמד לכתובת האימייל של המחלקה לספרות משווה gr.comlit@biu.ac.il