סגל מינהלי

תפקיד טלפון
גב' שוורץ מירב מרכזת המחלקה לספרות משווה 03-5318281