Mali Nir Bronfeld

Degree
Ph.D
Research Advisor/s
Research Subject
המרחב הנרטיבי בהתמודדות עם טראומה של אירועי טרור בישראל - קריאה בשלו, גרוסמן ויהושע

עבודת הדוקטורט שלי במסגרת המחלקה לספרות משווה הינה בינתחומית ועוסקת בטראומה וספרות. אבקש להצביע על הפוטנציאל הטמון במדיום הפואטי עבור התמודדות עם טראומה. הכוללת פציעה. זאת ועוד, אשאל כיצד ניתן לחבר בין המרחב האמנותי והתרפויטי במסגרת מודל תיאורטי אשר יתרום גם לחקירת כל אחד מן המרחבים הללו בנפרד. המחקר יאפשר הרחבה של היסודות התאורטיים בעבודה התראפויטית עם מטופלים המתמודדים עם טראומה. כמו כן, ירחיב ויעשיר את חקר השדה הפואטי בכל הקשור לשאלה כיצד ניתן "לכתוב טראומה" על ידי מיקוד והעמקת החקירה של עיצוב המרחב וההיבטים הקשורים בו ביצירות הנבחנות.

מטרת המחקר לבחון את ייצוגי ההתמודדות עם טראומה במבחר יצירות ספרות בעברית מהמאה ה-21, תוך התבוננות מעמיקה במושג המרחב. במהלכו תבחן האפשרות, כי ייצוג ההתמודדות עם הטראומה בספרות מתוך התמקדות בתפקידו של המרחב מסייעת בהבנת ההתמודדות של נפגעי טראומה. מושג המרחב – על עיצובו בתחומה של הספרות העברית במאה ה-21, בכלל וספרות הרומן בפרט, ייבחן, אפוא, בזיקה לשאלת ההתמודדות עם טראומה כתוצאה מאירועי טרור או לחימה בישראל. מטרה נוספת של מחקר זה נוגעת לביסוס תיאוריות אמנותיות ופואטיות בשדה התרפיה הנוגעת לטראומה ובתרפיה באמנויות בפרט.

ייצוג ההתמודדות עם טראומה של פציעה באירועי טרור ולחימה תוך התבוננות בעיצוב המרחב  ייבחן בשלוש יצירות שונות: אישה בורחת מבשורה של דויד גרוסמן (2008), כאב של צרויה שלו (2005), ובשליחותו של הממונה על משאבי אנוש של א"ב יהושע (2004). במהלך העבודה אתמקד בדרכי ההתמודדות השונות עם הטראומה במרחב המציאות – כפי שהן מיוצגות בעולם הבדוי, על מכלול הרבדים הפיזיים והנפשיים, בניסיון לברר כיצד ייצוג זה עשוי להטיל אור נוסף על כוחה של היצירה הפואטית לסייע בהתמודדות עם טראומה. מחקר זה יוכל בהמשך להוות בסיס לפיתוח מודל עבודה יישומי עם מטופלים שחוו טראומה תוך העברת ההתבוננות בעיצוב המרחב הפואטי לעבודה עם עיצוב המרחב הממשי בטיפול בטראומה בכלל ובפסיכודרמה בפרט. 

Last Updated Date : 24/02/2020