הנחיות מחלקתיות - תשפ"ד

סטודנט/ית יקר/ה,

סגל המחלקה לספרות משווה מברך אותך על קבלתך ללימודי תואר ראשון ומאחלת לך הצלחה בלימודייך!

טלפון: 03-5318281, דוא"ל: gr.comlit@biu.ac.il

במידע להלן רכזנו מידע חשוב אודות התואר, אנו ממליצים מאוד לקרוא לעומק את דף ההנחיות.

דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

תלמידי תואר ראשון דו חוגי מובנה/לא מובנה נדרשים להירשם לקורסים במחלקה השנייה אליה התקבלו.

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

בשנה אקדמית יש 2 סמסטרים: סמסטר א , וסמסטר ב ,בכל סמסטר ישנם קורסים אותם הסטודנט צריך לקחת, לכל קורס יש נ"ז (נקודות זכות) בהתאם לשעות ולחומר הנלמד בקורס, הקורסים מתחלקים ל-2 סוגים עיקרים:

  1. קורס סמסטריאלי: בהיקף של 2 ש"ס (שעות סמסטריאליות) /2 נ"ז = 1 ש"ש (שעות שנתיות)
  2. קורס שנתי: בהיקף של 4 ש"ס (שעות סמסטריאליות) / 2 נ"ז  = 4 ש"ש (שעות שנתיות)

מסלולי הלימוד

על מנת לקבל זכאות לתואר אקדמי על הסטודנט/ית להשלים את כלל החובות הלימודיים ולצבור את מספר נקודות הזכות הנדרשות בהתאם לכל מסלול. במחלקה לספרות משווה מתקיימים המסלולים שלהלן:

  1. מסלול חד-חוגי בספרות משווה: במסלול זה לומדים במחלקה לספרות משווה בלבד קורסים בהיקף 100 נ"ז (50 ש"ש)
  2. מסלול חד-חוגי בספרות משווה במסלול דרמה ותיאטרון: במסלול זה לומדים במחלקה לספרות משווה בלבד קורסים בהיקף 100 נ"ז (50 ש"ש)
  3. מסלול דו-חוגי מובנה: במסלול זה לומדים בשתי מחלקות במערכת מובנית– במחלקה לספרות משווה  בהיקף של 50 נ"ז (25 ש"ש) ,במחלקה נוספת (ערבית/תרבות צרפת/פילוסופיה/היסטוריה כללית/ לימודים קלאסיים/אמנות יהודית/סע"י)
  4. מסלול דו-חוגי לא מובנה: במסלול זה לומדים בשתי מחלקות במערכת שאינה מובנית – במחלקה לספרות משווה ה בהיקף של 54נ"ז/27 ש"ש ובמחלקה נוספת.

הזכאות לתואר ראשון מותנת בצבירה של לפחות 128 נ"ז (64 ש"ש) תלוי במסלול הנלמד.

דרישות נוספות לתואר

יהדותבמסגרת הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן הסטודנטים נדרשים ללמוד קורסי יהדות בהיקף 20 נ"ז (10 ש"ש). לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

אנגלית: רמת האנגלית נקבעת בהתאם לציון אמי"ר/ אמיר"ם/ פסיכומטרי, למידע נוסף יש לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה, שימו לב קורסי האנגלית הינם חובה אקדמית אשר אינם נחשבים בממוצע או בספירת  הנ"ז לקבלת התואר. 

סטודנטיות וסטודנטים  המתחילות ומתחילים את לימודיהם לתואר ראשון (החל משנה"ל תשפ"ב), נדרשות ונדרשים במהלך לימודיהם לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל-פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן:

- סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית (עד 119 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב'.  קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות שבהן הוא לומד.

- סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (בין 120-133 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)-חייב בקורס אחד בלבד באנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' - יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית, כלומר קורס שיינתן במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו לפי העניין, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות.

קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

- סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (134 ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)- פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות כ"א.שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

הבעה עברית:  סטודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יידרש ללמוד קורס הבעה - כתיבה אקדמית בשנה הראשונה ללימודיו, לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות למחלקה ללשון עבריתשימו לב שקורס הבעה הינו חובה אקדמית אשר אינה נחשבת בממוצע או בספירת הנ"ז לקבלת התואר.

קורסים כללים: סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן נדרשים לקחת קורסים כלליים. מידע נוסף ניתן למצוא באתר מנהל הסטודנטים.

רק לאחר השלמת כל הדרישות האקדמיות במחלקות הרלוונטיות, סיום חובת לימודי יסוד ביהדות, אנגלית, הבעה וקורסים כלליים בהצלחה ניתן יהיה לקבל את הזכאות לתואר ראשון במידה וכל תשלומי שכר הלימוד הנדרשים הוסדרו.

סוגי הקורסים במחלקה לספרות משווה

  1. קורסי חובה: קורסי ליבה אותם יש ללמוד בשנה א' לרוב יש להירשם לכל הקורסים המופיעים בתוכנית ולא ניתן להחליפם באחרים.
  2. קורסים לפי חטיבות-  קורסים לפי נושאים אותם יש ללמוד במשך כלשנות הלימוד ניתן לבחור מתוך אשכול הקורסים.
  3. סמינריונים: יש להירשם לשני סמינריונים החל משנה ב' ומעלה.

    תכניות הלימודים במסלולי הלימוד במחלקה לספרות משווה

סוגי קורסים/

מסלולי לימוד 

חד-חוגי  דו חוגי-מובנה

דו חוגי לא מובנה 

תולדות הספרות המערבית 

קורס חובה 

(33298)

4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 

החיים כסיפור

קורס חובה 

(33097)

4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז

כתיבה אקדמית 

קורס חובה 

(333100)

2 נ"ז 2 נ"ז 2 נ"ז 
סמינריונים

12 נ"ז

(3 סמינריונים)

8 נ"ז

(2 סמינריונים)

8 נ"ז

(2 סמינריונים)

חטיבה-פרוזה

 

4 נ"ז  8 נ"ז 8 נ"ז

חטיבה- ליריקה

 

4 נ"ז 6 נ"ז 6 נ"ז

חטיבה דרמה 

 

4 נ"ז 8 נ"ז 8 נ"ז

אסתטיקה וביקורת 

 

8 נ"ז 8 נ"ז 8 נ"ז

קורסי בחירה 

 

22 נ"ז 2 נ"ז 8 נ"ז

בינתחומי/תולדות האמנות 

 

8 נ"ז X X

התקופה הקלאסית 

 

4 נ"ז X X

ימי-הביניים

 

4 נ"ז X X

הרנסנס והבארוק

 

8 נ"ז X X

המאה ה-18

 

4 נ"ז X X

המאה ה-19

 

4 נ"ז X X

המאה ה-20 

 

4 נ"ז X X
סה"כ  100 נ"ז 50 נ"ז 54 נ"ז

 

  תכניות הלימודים במסלולי הלימוד בלימודי תואר ראשון בספרות משווה

                            במסלול חד-חוגי דרמה ותיאטרון 

סוגי הקורסים נ"ז

תולדות הספרות המערבית 

(33298)

קורס חובה 

4

החיים כסיפור

(33097)

קורס חובה 

4

כתיבה אקדמית 

(333100)

קורס חובה 

           2         

אקו- שייקספיר על רקע  אקוקרטיציזם

(335330)

סמינריון חובה 

 

4

ממקרא לבמה- שימוש דרמטי ותיאטרוני "לספר הספרים" 

(339150)

סמינריון חובה 

4

ממקרא לבמה – שימוש דרמטי ותיאטרוני "לספר הספרים"

(339150)

סמינריון חובה

4

נשים במלחמה כמבחן מוסרי- מן הטרגדיה היוונית ועד התיאטרון בן זמנינו 

(339160)

סמינריון חובה 

         4

חטיבה פרוזה

 

4

חטיבה-ליריקה

 

4

חטיבה-דרמה 

סדנת דרמטורגיה וקריאה מודרכת בטקסטים דרמטיים 

(33056)

קורס חובה 

2

חטיבה- דרמה 

כתיבה ומשחק מתוך יצירה אישית

(33057)

קורס חובה 

2

אסתטיקה וביקורת 

 

8

קורסי בחירה 

 

22

בינתחומי/תולדות האמנות 

מחזאות ישראלית- בין מגמות עולמיות לאפיונים מקומיים 

(33925)

קורס חובה 

2

בינתחומי/תולדות האמנות 

סצנות ניתוח וביצוע/ממחזה כתוב להצגה

(33911)

קורס חובה 

2

בינתחומי/תולדות האמנות

לצחוק עם הצרפתים: תולדות הקומדיה בצרפת עד המאה ה-18

(33651)

קורס חובה 

2

בינתחומי/תולדות האמנות 

לצחוק עם הצרפתים: תולדות הקומדיה בצרפת עד המאות ה-19, ה-20 וה-21

(33652)

קורס חובה

2

 

בינתחומי/תולדות האמנות 

2

התקופה הקלאסית 

 

4

ימי-הביניים

 

4

הרנסנס והבארוק 

 

המאה ה-18 

 

המאה ה-19 

 

4

המאה ה-20

 

4
סה"כ  100

 

מערכת שעות של המחלקה לספרות משווה- תשפ"ד

דרישות והערות המחלקה

דרישות והערות לשנה א:  נדרשת השתתפות בכל קורסי החובה של אותה שנה, כיון שהם מהווים תנאי להשתתפות בקורסי החובה של השנה שלאחר מכן, מומלץ לחלק את דרישות היהדות והקורסים הכללים באופן שווה בין שנות הלימוד. מידע נוסף ניתן למצוא באתר מנהל הסטודנטים

דרישות והערות לשנה ב: קורסי החובה שלא יתקיימו ו/או שלא שובצתם אליהם בשנה"ל הנוכחית - יהיה עליכם להשלים בשנה הבאה.

דרישות והערות לשנה ג: דרישות לסיום התואר - עליכם לוודא שסיימתם את כל החובות שלכם במחלקה ו/או מחלקות בהם אתם לומדים ובנוסף סיימתם את כל החובות הנוספות בלימודי יסוד ביהדות, אנגלית כשפה זרה, עברית, וקורסים כללים כפי שמפורט בחוברת הרישום בשנה בה התקבלתם ללמודים.

תהליך הרישום לקורסים: תהליך הרישום לקורסים נעשה דרך מערכת האינ-בר (מידע אישי לסטודנט), להלן מצורף קישור לסרטון ההדרכה כללי על מערכת האינ-בר.

 

 

בברכה,

מירב לוי

מרכזת המחלקה לספרות משווה