הנחיות אקדמיות לכתיבת עבודות ומבחנים במחלקה לספרות משווה

קורסים סמסטריאליים / שנתיים

הציון מורכב מנוכחות, השתתפות, וכן מבחינה או עבודת/עבודות תרגיל. לפרטים ראה סיליבוס הקורס.

עבודת התרגיל

אורך העבודה 5-8 עמודים מודפסים, כולל עמוד ביבליוגראפי והערות שוליים.

נושא עבודת התרגיל יימסר לתלמידים במהלך חודש דצמבר. עבודת התרגיל בקורס שנתי תימסר בשיעור האחרון לפני חופשת הפסח. לא תתקבלנה עבודות לאחר תאריך זה.

סמינריונים

ציון סמינריון נקבע על-פי שלושה פרמטרים: רפרט, הגשת עבודה סמינריונית, נוכחות

הרפרט

נושאי הרפרטים שיוגשו במהלך הסמסטר השני יימסרו במהלך חודש דצמבר. הרפרט מהווה 20% מציון הסמינריון.

העבודה הסמינריונית

כל סטודנט חייב לתאם את נושא עבודת הסמינריון עם המרצה במהלך שנה"ל. עבודה סמינריונית שלא קיבלה אישור לנושא לא תתקבל. רצוי להיפגש עם המרצה לקבלת הבהרות והמלצה לביבליוגרפיה.

יש צורך להקפיד על ביבליוגרפיה אקדמית הכתובה על-פי כל החוקים. יש להשתמש במראי מקומות מדויקים ובהערות (שוליים/פנים/סוף) תקניות; סוג ההפניות יקבע על-ידי המרצה (MLA, Chicago, APA).

ציטוט של  מקור ביבליוגרפי צריך להיות ברמה סבירה. אין לצטט או לעשות פרפרזה על מקור ביבליוגרפי יחיד לאורך העבודה כולה ויש, כמובן, לציין במפורש כל מקום בו משתמשים בו. כל זאת למעט מקרים בהם המרצה מנחה לעשות זאת באופן מפורש.

אורכה של עבודה סמינריונית כ-25 עמודים מודפסים, כולל הערות שוליים ורשימה ביבליוגראפית. העבודה תימסר בשני עותקים: למרצה ולמזכירות. יש להגיש את העבודה הסמינריונית עד לתאריך אותו קבע המרצה. אין להגיש את העבודה לאחר פתיחת שנה"ל הבאה. חריגה תאלץ פניה לוועדת סטטוס. 

חשד להעתקה/קניה של עבודה סמינריונית יאלץ פניה לוועדת סטטוס.

היעדרויות

לכל תלמיד/ה מותר להיעדר עד 3 פעמים במהלך השנה מקורס.